Despre mine

 europass

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Nistor Dorin Gheorghe
Adresa Loc. Sebes – Lancram str. Nouă,  nr. 219, jud. Alba, Regiunea 7 Centru, România
Telefon   Mobil 0737 972 335 Birou
Fax
E-mail dorin_sed@yahoo.com
Nationalitate Romana
Data naşterii 10.06.1973
Sex  masculin
   

Experienţa profesională

Perioada

Functia ocupata

 

Martie 2013-prezent,

Director Executiv

Asociatia Intracomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, Transport Local

Perioada 29.09.2011-09.05.2012
Funcţia sau postul ocupat Director Executiv
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate în cadrul implementării proiectelor finanțate prin POSDRU în Regiunea Centru
Numele şi adresa angajatorului Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea de Dezvoltare  Centru
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizarea implementarii proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în Regiunea  de Dezvoltare Centru
Perioada 15.03.2006 – 29.09.2011
Funcţia sau postul ocupat Comisar Șef
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate secție
Numele şi adresa angajatorului Garda Financiara sectia Alba
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control operativ inopinat
Perioada 01.01.2003 – 15.03.2006
Funcţia sau postul ocupat Consilier superior
Principalele activităţi şi responsabilităţi Control fiscal
Numele şi adresa angajatorului D.G.F.P. Alba – Directia Control Fiscal
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control fiscal
Perioada 01.05.1997 – 01.01.2003
Funcţia sau postul ocupat Comisar superior
Principalele activităţi şi responsabilităţi Control operativ inopinat
Numele şi adresa angajatorului Garda Financiara sectia Alba
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control operativ inopinat
Educaţie şi formare
Perioada 2010 – prezent
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teoria generală a dreptului, Drept constituţional şi instituţii politice I, Drept civil (parte generală), Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice II, Drept civil (persoană fizică şi juridică), Drept administrativ, Informatică juridică, Drept penal general I, Drept civil – drepturi reale, Drept administrativ II, Drept internaţional public, Probleme ale integrării europene, Drept civil – teoria generală a obligaţiilor, Drept financiar public, Drept comunitar  european, Drept penal special I, Drept civil – contracte, Drept procesual penal – parte generală, Dreptul familiei, Dreptul mediului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba  Iulia, Facultatea de  Drept și Științe Sociale, Specializarea Drept
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii Superioare
Perioada Noiembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – certificat de absolvire

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, Aplicarea normelor de protecția mediului, Menținerea unor relații de muncă eficace, Pregătirea elaborării proiectului, Documentarea în vederea realizării proiectului, Stabilirea parteneriatelor, Elaborarea proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MMFPS, MECI / FUNDAȚIA PAEM ALBA –  furnizor  autorizat  CNFPA pentru  formarea  profesională  a adulţilor
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecţionare profesională
Perioada Mai- iunie 2011
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formator de formatori – certificat de absolvire

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MMFPS, MECI / Asociaţia CERESS ALBA –  furnizor  autorizat  CNFPA pentru  formarea  profesională  a adulţilor
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecţionare profesională
Perioada Mai –iunie 2011
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Manager proiect – certificat de absolvire

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, Planificarea activităților și jaloanelor proiectului, Gestionarea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare MMFPS, MECI / Asociaţia CERESS ALBA –  furnizor  autorizat  CNFPA pentru  formarea  profesională  a adulţilor
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de perfecţionare profesională
Perioada 2004 – 2006
Calificarea/Diploma obţinută Masterand
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management financiar, contabilitate, management  fonduri europene, Principii generale ale contabilității,
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia , Facultatea de Științe, Specializarea Management financiar contabil administrativ
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 6, Studii postuniversitare
Perioada 1991 – 1996
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Diplomă de licență – Economist

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Management, Matematică, Finanţe, Calculaţia costurilor, Management financiar – bancar, Contabilitatea întreprinderii, a instituţiilor financiar – bancare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia de Studii Economice Bucuresti, Specializarea Finanțe, Bănci și Contabilitate
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5, Studii universitare
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limba(i) străină(e) Engleza nivel mediu scris, vorbit
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs orale Exprimare scrisă
mediu mediu mediu mediu
Engleza B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă : peste 10  ani experienţă în coordonarea echipelor multidisciplinare, Bune  abilităţi de comunicare dobândite prin formare şi  în cadrul experienţei ca  manager/coordonator activitate şi la locul de muncă; Capacitate ridicată de adaptare la schimbare şi de acceptare a  provocărilor dobândite în cadrul experienţei profesionale în diverse domenii.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Grad înalt de cunoaştere a cerinţelor de  planificare,  organizare, supervizare şi monitorizare a activităţilor specifice sectorului public  și a muncii pe bază de proiecte și programe.  Capacitate de autodisciplină şi  executarea sarcinilor la termen.
Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe de analiză pe bază de criterii dobândite prin  educaţie de specialitate  şi experienţă  profesională
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Abilităţi bune de operare pe calculator dobândite prin educaţie şi experienţă Microsoft Office™ (Word™, Excel™  şi PowerPoint™) şi a  internetului ; Deprinderi avansate de  folosire a aparaturii multi media pentru conferinţe si instruiri
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere Permis de conducere categ.B
Informaţii suplimentare

Foarte bune cunoştinţe în domeniul implementării de  proiecte  de ocupare, formare profesională şi dezvoltare a capitalului uman, dezvoltate prin  educație și la locul de muncă datorită  responsabilităților și activităților din acest domeniu.

Expert Contabil – membru C.E.C.C.A.R. ALBA – am  promovat examenul  de admitere în vederea atribuiri calității de expert contabil în 2002

Dețin Permis European de Conducerea Computerului –ECDL versiunea 4 din 12.05.2006